องค์ความรู้

เกษตรกรไทย

ค้นหา

เอกสารประกอบการสอน เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร

เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อ การเกษตร รหัสวิชา TA 445 ได้เกิดจากการค้นคว้า หนังสือ เอกสาร ตำราเรียน แนวคิด และทฤษฎีจากผู้เขียนผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน รวมถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่รวบรวมขึ้น เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในเนื้อหาและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึ...

เปิดความรู้ต่อ

การขยายพันธุ์ฮ่อม (Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การขยายพันธุ์ฮ่อมโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทําโดยนําชิ้นส่วนยอดฮ่อมมาฟอกฆ่าเชื้อ ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์ แล้วนําไปเลี้ยงในอาหารสูตร Murashige & Skoog 1962 (MS) ที่มี ฮอร์โมน BAP (Benzylaminopurine) ความเข้มข้น 5 ระดับ คือ 0, 1, 2, 3 และ 4 มก./ล เลี้ยงใน สภาพปลอดเชื้อ ที่อุณหภูมิ 25±2...

เปิดความรู้ต่อ