องค์ความรู้

เกษตรกรไทย

ค้นหา

การปลูกทุเรียนอินทรีย์

ทุเรียน เป็นไม้ผลที่มีระบบรากไวต่อโรคพืช ดังนั้นในการปลูกระบบอินทรีย์ จึงต้องใช้จุลินทรีย์เข้ามาช่วยกำจัดโรคของทุเรียน ด้วยการใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย ซึ่งจะมีกลุ่มจุลินทรีย์ที่ช่วยกำจัดเชื้อโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนได้ดี     

เปิดความรู้ต่อ

การทุเรียนอินทรีย์

ทุเรียน เป็นไม้ผลที่มีระบบรากไวต่อโรคพืช

เปิดความรู้ต่อ