เอกสารประกอบการสอน เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร

เกษตรกรไทย

ค้นหา

เอกสารประกอบการสอน เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร

เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อ
การเกษตร รหัสวิชา TA 445 ได้เกิดจากการค้นคว้า หนังสือ เอกสาร ตำราเรียน แนวคิด
และทฤษฎีจากผู้เขียนผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน รวมถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่รวบรวมขึ้น
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในเนื้อหาและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษามากที่สุด
อนึ่ง เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เพื่อการเกษตร รหัสวิชา TA 445 เล่มนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ใช้เพื่อประกอบการเรียนการ
สอนเท่านั้น นักศึกษาควรศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ ซึ่งจะทำให้
นักศึกษาได้มีความเข้าใจในในเนื้อหามากยิ่งขึ้น
รวบรวมโดย ดร. เพชรรัตน์ จันทรทิณ
สาขาเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เปิดดูเอกสาร

870

ยังไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น