Matika Sriwanna

เกษตรกรไทย

ค้นหา

Matika Sriwanna

@matika20111979
เกษตรสรรพสิ่ง วิถีชุมชน และ การแปรรูป
439

รายการสินค้า

องค์ความรู้

เกษตรสรรพสิ่ง(๑ไร่๑แสน)

กสิกรรม ประมง ปศุสัตว์ โดยใช้จุลินทรีย์สรรพสิ่ง รู้ดิน รู้น้ำ รู้ตนเอง รู้ผู้อื่น หลักการบริหารทัพยากรเริ่มจากสิ่งที่มี คล้อยตามฟ้าชีวาเป็นสุุข 

เปิดความรู้ต่อ