มานพ กองอุ่น

เกษตรกรไทย

ค้นหา

มานพ กองอุ่น

@kongoon
ผมเป็นเกษตรกรหน้าใหม่ จบการศึกษาปริญญาโทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความต้องการศึกษาการเกษตรเพื่อนำไปพัฒนาสวนและชุมชน
952

รายการสินค้า

องค์ความรู้

หลักการโคก หนอง นา โมเดล

หลักการโคกหนองนาโมเดลเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ตามสภาพพื้นที่หรือภูมิศาสตร์ ได้แก่ระดับพื้นที่สูงต่ำ ทิศทางลม และแสงแดด  

เปิดความรู้ต่อ

รู้จักกับน้ำบาดาล

มาทำความรู้จักกับน้ำบาดาล และการออกแบบ การเจาะน้ำบาดาล การออกแบบบ่อในการกักเก็บน้ำ ตลอดจนการการดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาล

เปิดความรู้ต่อ

เอกสารประกอบการสอน เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร

เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อ การเกษตร รหัสวิชา TA 445 ได้เกิดจากการค้นคว้า หนังสือ เอกสาร ตำราเรียน แนวคิด และทฤษฎีจากผู้เขียนผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน รวมถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่รวบรวมขึ้น เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในเนื้อหาและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึ...

เปิดความรู้ต่อ

โครงการ 1 ไร่ 1 แสน

แนวคิดและความสำเร็จของโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ที่ช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็กได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด มีการบริหารจัดการน้ำ พืช และปศุสัตว์ อย่างผสมผสาน ทำให้พื้นที่ขนาดเล็กมีผลผลิตที่หลากหลาย สามารถนำมาจำหน่ายได้หลายอย่าง ซึ่งต่างจากเกษตรเชิงเดี่ยวที่ต้องใช้พื้นท...

เปิดความรู้ต่อ

หลักการบริหารจัดการน้ำด้วยโคก หนอง นา โมเดล

  หลักการบริหารจัดการน้ำด้วยโคก หนอง นาโมเดล สื่อเรียนรู้ภายใต้โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (What2Grow)

เปิดความรู้ต่อ

การขยายพันธุ์ฮ่อม (Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การขยายพันธุ์ฮ่อมโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทําโดยนําชิ้นส่วนยอดฮ่อมมาฟอกฆ่าเชื้อ ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์ แล้วนําไปเลี้ยงในอาหารสูตร Murashige & Skoog 1962 (MS) ที่มี ฮอร์โมน BAP (Benzylaminopurine) ความเข้มข้น 5 ระดับ คือ 0, 1, 2, 3 และ 4 มก./ล เลี้ยงใน สภาพปลอดเชื้อ ที่อุณหภูมิ 25±2...

เปิดความรู้ต่อ

ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง

การปลูกป่า 3 อย่างแต่ให้ประโยชน์ถึง 4 อย่าง เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้ชีวิตอยู่รอดได้ บางแห่งจะอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่าย คือ หลัก 4 พอ คือ พอกิน พอใช้ พออยู่ และพอร่มเย็น แต่มีความหมายเดียวกันกับป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง โดยเริ่มจากพืชที่อยู่ในพื้นที่ก่อน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ การปลูกป่าไว...

เปิดความรู้ต่อ

หลักการดิน น้ำ ลม ไฟ

หลักในการวางแปลนพื้นที่สำหรับการปลูกพืชและสร้างที่อยู่อาศัยโดยใช้หลัก ดิน น้ำ ลม และไฟ นั้นเป็นการวางแผนให้เข้ากับพื้นที่ โดยหลักการนี้นำมาจากหลักการของอาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อาจารย์ยักษ์) ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง ชลบุรี โดยมีหลักการดังต่อไปนี้ ทำความเข้าใจ ดิน น้ำ ลม และไฟ ดิน...

เปิดความรู้ต่อ